VB số 77/CTĐT-QLN ngày 17/10/2022 về đề nghị đăng tin chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của người dân