Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định tiền thân là Công ty quản lý công trình đô thị Thành phố Nam Định được thành lập theo Quyết định số 420/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1986 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh về việc giải thể Phòng quản lý công trình công cộng và hợp nhất: Đội công viên cây xanh, Đội duy tu, trại cây ăn quả thành công ty quản lý công trình đô thị.

Tin tức nổi bật