Văn bản số 34/CTĐT-QLN ngày 05/4/2024 về Đề nghị đăng tin chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của người dân