Văn bản số 14/CTĐT-QLN ngày 19/02/2022 về đăng tin chuyển dịch HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN