Văn bản số 113 ngày 31/12/2021 về đề nghị đăng tin chuyển dịch HĐ thuê nhà ở cũ TSHNN của người dân