Văn bản số 90/CTĐT-QLN ngày 15/9/2021 về đăng thông tin chuyển dịch HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của người dân