Quan hệ cổ đông

29/11/2023 Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 giữa công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định và công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
06/09/2023 Thông báo về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định
21/07/2023 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 (bản rút gọn)
21/07/2023 Danh sách cổ đông lớn
08/05/2023 Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022
08/05/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022
21/04/2023 Báo cáo, nghị quyết, biên bản họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023
05/04/2023 Báo cáo thường niên năm 2022
31/03/2023 CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán 2022
31/03/2023 Thông báo mời họp và Dự thảo văn kiện ĐHĐCĐTN 2023
27/02/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
27/02/2023 CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
11/01/2023 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
11/01/2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
12/12/2022 Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022