Quan hệ cổ đông

27/11/2020 CBTT về ký hợp đồng kiểm toán 2020
14/08/2020 CBTT về thay đổi sở hưu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quý đóng
30/06/2020 CBTT về ngày chi trả cổ tức 2019 bằng tiền
30/06/2020 CBTT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (30/6/2020)
08/06/2020 CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
06/06/2020 CBTT sau Đại hội ĐCĐTN 2020 (BB+NQ)
27/05/2020 Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2020
05/05/2020 CBTT văn bản VSD hủy DS người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền UMC
28/04/2020 Công bố thông tin về chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày Họp ĐHCĐTN 2020
27/04/2020 CBTT về việc hủy chốt ngày 3/4/2020 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
15/04/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Nam Định tại Công ty CP Công trình đô thị Nam Định
10/04/2020 Văn bản chấp thuận cho tổ chức ĐH ĐCĐTN năm 2020 của UBND Tỉnh NĐ
10/04/2020 Văn bản đồng ý cho gia hạn ngày tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Sở KHĐT
07/04/2020 CBTT Báo cáo thường niên năm 2019
06/04/2020 CBTT vản bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về việc xin gia hạn thời gian ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020