Nghị quyết HĐQT về thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023