Quan hệ cổ đông

06/05/2024 Nghị quyết HĐQT về thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023
06/05/2024 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
20/04/2024 Báo cáo, nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
08/04/2024 Báo cáo thường niên năm 2023
29/03/2024 Thông báo mời họp và Dự thảo văn kiện ĐHCĐTN 2024
27/03/2024 CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
26/03/2024 Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
27/02/2024 Thông báo HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
27/02/2024 Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
29/11/2023 Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 giữa công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định và công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
06/09/2023 Thông báo về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định
21/07/2023 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 (bản rút gọn)
21/07/2023 Danh sách cổ đông lớn
08/05/2023 Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022
08/05/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022