Thông báo mời họp và Dự thảo văn kiện ĐHCĐTN 2024

29/03/24 04:03:56 Lượt xem: 34

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

               

  Kính gửi:

 

  Quý cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định

 

      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 7h15’, ngày 20 tháng 04 năm 2024 (Thứ bảy)

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Vỵ Hoàng (Số 153 Nguyễn Du – phường Vỵ Hoàng - thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định).

3. Trang phục:       - Nam: Áo trắng, quần tối mầu.

- Nữ: Áo dài truyền thống.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2024.

Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2023;

- Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023;

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023;

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;

- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 có đơn từ nhiệm.

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/CCCD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) theo các mẫu đính kèm trước 9h ngày 18/04/2024 tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP công trình đô thị Nam Định, cụ thể:

  •             Điện thoại: 0917.951.990

Phòng TC-HC, Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định

Địa chỉ: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.                                   

6. Tài liệu Đại hội:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1. Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

6.2. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: www.congtrinhdothinamdinh.com.vn

- Chương trình làm việc của Đại hội;

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên.

6.3. Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023;

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty CP công trình đô thị Nam Định năm 2023;

- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2023;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023;

- Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;

- Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 có đơn từ nhiệm.

- Thẻ biểu quyết;

- Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/CCCD

2. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN

Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí

Tải văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại đây:   van_kien_dang_len_website_2.rar

Tin tức liên quan