Văn bản số 43/CV-CTĐT ngày 20/5/2021 về đăng thông tin chuyển dịch HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của người dân