Văn bản số 20/CTĐT-QLN ngày 06/4/2021 về đăng thông tin chuyển dịch HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của người dân