Công văn số 32 ngày 23/4/2021 về đăng tin chuyển dịch HĐ