CBTT về đăng tin chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của người dân theo CV số 82 ngày 17/8/2020