CBTT về đăng tin chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của người dân theo CV số 04 ngày 19/01/2021