Văn bản số 72/CTĐT-QLN ngày 27/7/2021 về đăng thông tin chuyển dịch HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của người dân