VB số 55/CTĐT-QLN ngày 23/6/2021 về đề nghị đăng tin chuyển dịch HĐ thuê nhà thuộc SHNN của người dân