Văn bản đồng ý cho gia hạn ngày tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Sở KHĐT