Văn bản chấp thuận cho tổ chức ĐH ĐCĐTN năm 2020 của UBND Tỉnh NĐ