Tờ trình Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán