Tờ trình thông qua KQ SXKD, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và KH năm 2019