Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018