Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019