Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2016-2020