Thông báo về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định