Thông báo về việc chốt DS cổ đông tổ chức DHDCDTN 2022