Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022