Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022