Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2020

27/05/20 05:05:17 Lượt xem: 43

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

 

 

                 Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

         

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định. Cụ thể như sau:

 1. Thời gian: Vào hồi 07h00’, ngày 06 tháng 6 năm 2020 (thứ 7)
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định).
 3. Trang phục:       - Nam: Áo trắng, quần tối mầu.

- Nữ: Áo dài truyền thống.

 1. Điều kiện tham dự Đại hội:
 • Là cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định theo danh sách chốt tại ngày 22/5/2020
 • Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).
 1. Nội dung chính của Đại hội:
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch năm 2020
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế hoạch năm 2020;
 • Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019;
 • Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 • Thông qua Quỹ tiền lương, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao chi trả thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
 • Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
 • Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.
 1. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:  

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) trước 16h ngày 02/6/2020 tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định, cụ thể:

Ông: Trần Thanh Tuyền

Phòng TC-HC, Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định

Địa chỉ: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.                                   

Điện thoại: 0228 3849 402                          Fax: (0228) 3864 849

 1. Tài liệu Đại hội:

        Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1   Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

 1. Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
 2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
 3. liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: www.congtrinhdothinamdinh.vn
 1. Chương trình làm việc của Đại hội.
 2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020.
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch năm 2020.
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế hoạch năm 2020.
 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019;
 7. Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
 8. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao chi trả thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
 9. Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
 10. Mẫu Thẻ biểu quyết.
 11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
 12. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên.
 13. Các tài liệu khác (nếu có).
 14. Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:
 1. Chương trình làm việc của Đại hội.
 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019.
 3. Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
 4. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao chi trả thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
 5. Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
 6. Thẻ biểu quyết.
 7. Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo! 

Tài Liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi cổ đông: tai_lieu_hop_dhcdtn_2020_0.rar

Tin tức liên quan