Thông báo mời họp ĐH đồng cổ đông thường niên 2018