Thông báo mời họp ĐH đồng cổ đông thường niên 2018

11/04/18 04:04:18 Lượt xem: 21

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

 

 

Số:......../TB-UMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày … tháng 4 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

 

                     Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

         

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định. Cụ thể như sau:

 1. Thời gian: Vào hồi 07h00’, ngày 21 tháng 4 năm 2018
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định - Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
 3. Điều kiện tham dự Đại hội:
 • Là cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định theo danh sách chốt tại ngày 06/4/2018
 • Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).
 1. Nội dung chính của Đại hội:
 • Thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;
 • Thông qua nội dung Quy chế quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định;
 • Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với Ông Nguyễn Ngọc Hùng và Ông Nguyễn Văn Toàn (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)
 • Báo cáo và thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) và tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)
 • Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2017;
 • Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 • Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018
 • Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
 • Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.
 1. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:

                Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

          Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội); Phiếu lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Điều lệ, Dự thảo Quy chế quản trị Công ty (nếu có); Hồ sơ đề cử/ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2016 - 2020) theo các mẫu đính kèm trước 16h ngày 17/4/2018 tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định, cụ thể:

Ông/Bà: Trần Thanh Tuyền Phòng TC-HC

Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Địa chỉ: 89 Quang Trung – TP Nam Định

Điện thoại: 02283 849 402                   Fax: 02283 849 402

 1. Tài liệu Đại hội:

          Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1    Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

 1. Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
 2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
 3. liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: www.congtrinhdothinamdinh.vn
 4. Đơn đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2016 - 2020) ;
 5. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT;
 6. Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần lần thứ nhất
 7. Bản dự thảo Quy chế quản trị Công ty;
 8. Phiếu lấy ý kiến về dự thảo Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty;
 9. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)
 10. Chương trình làm việc của Đại hội
 11. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
 13. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên
 14. Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:
 1. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;
 2. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty ;
 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2017;
 4. Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 5. Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018
 6. Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
 7. Tờ trình thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với Ông Nguyễn Văn Toàn và Ông Nguyễn Ngọc Hùng (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)
 8. Thẻ biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT;
 9. Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Xuân Sánh

 

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND

2. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN

Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí

Tin tức liên quan