Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

23/03/21 03:03:45 Lượt xem: 13

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

 

 

                  

  Kính gửi:

 

Quý cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định

           

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 06h45’, ngày 24 tháng 4 năm 2021 (Thứ 7)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định).

3. Trang phục:      - Nam: Áo trắng, quần tối mầu.

- Nữ: Áo dài truyền thống.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định theo danh sách chốt tại ngày 22/3/2021.

Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2020;

- Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2020;

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

- Thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai;

- Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;

- Thông qua Dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định;

- Thông qua Dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định;

- Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020;

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;

- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội); Phiếu lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Điều lệ, Dự thảo Quy chế quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS (nếu có); Hồ sơ đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty (Nhiệm kỳ 2021-2026) theo các mẫu đính kèm trước 16h ngày 20/4/2021 tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP công trình đô thị Nam Định, cụ thể:

  •                    Điện thoại: 0917.951.990

Phòng TC-HC, Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định

Địa chỉ: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.                                    

6. Tài liệu Đại hội:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1. Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

6.2. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: www.congtrinhdothinamdinh.com.vn

- Đơn đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty (Nhiệm kỳ 2021 - 2026);

- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS;

- Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần lần thứ hai;

- Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty lần thứ nhất;

- Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Phiếu lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

- Chương trình làm việc của Đại hội;

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên.

6.3. Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty CP công trình đô thị Nam Định năm 2020;

- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2020;

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2020;

- Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần sửa đổi, bổ sung lần thứ hai;

- Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;

- Tờ trình thông qua Dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tờ trình thông qua Dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020;

- Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;

- Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;

- Thẻ biểu quyết;

- Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS;

- Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Minh Dũng

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND

2. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN

Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí

 

 

Tin tức liên quan