Thông báo HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024