Thông báo giấy mời tham dự ĐH CĐTN năm 2019 và Mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự ĐH