Thay đổi lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020