TB về việc chốt ngay đăng ký thực hiện quyền chi trả cổ tức 2020