Quyết định về cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại DN của Chủ tịch UBND tình