Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022