Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022