Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 giữa công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định và công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam