Công bố thông tin về chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày Họp ĐHCĐTN 2020