Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua và chấp nhận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT