Công bố thông tin lý lịch thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020