CBTT về việc hủy chốt ngày 3/4/2020 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020