CBTT về thay đổi sở hưu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quý đóng