CBTT thông qua Nghị Quyết HĐQT chuẩn bị các bước cho ĐHCĐTN 2022