CBTT NQ của HĐQT về việc xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020