CBTT Nghị Quyết, Biên bản và Sơ yếu lý lịch bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018