Bản Công bố thông tin Ký hợp đồng Kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2018