Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022